Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència d'obres o urbanística. És un tribut de caràcter potestatiu, és a dir, que solament s'ha de pagar si així ho ha aprovat l'Ordenança fiscal del municipi on es realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres al web de l'organisme de gestió tributària corresponent: 

Barcelona     http://orgt.diba.cat/

Girona         http://www.xalocgirona.cat/

Lleida          http://www.oagrtl.cat/

Tarragona     https://www.base.cat/

Presencialment. Podeu adreçar-vos, per informar-vos, a les següents oficines: 

  • Oficines de l'organisme de gestió tributària corresponent.
  • Delegacions territorials de l'ATC.
  • Ajuntament on es realitza la construcció, instal·lació o obra.