Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats té les tres modalitats següents:

  1. Transmissions patrimonials oneroses, que grava, entre altres, les compravendes d'habitatges usats, les compravendes de vehicles usats, determinats préstecs, les fiances, els arrendaments i les concessions administratives, llevat que aquestes tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar infraestructures ferroviàries o immobles o instal·lacions en ports i aeroports.
  2. Operacions societàries, que inclou les operacions de constitució de societats, l'augment i disminució del seu capital social i la dissolució de societats.
  3. Actes jurídics documentats, que grava determinats documents notarials, mercantils i administratius.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Es pot consultar tota la informació sobre l'impost, i com fer la tramitació corresponent, al web de l'Agència Tributària de Catalunya

         Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Presencialment. Podeu adreçar-vos a:

  • Oficines de l'Agència Tributària de Catalunya

  • Oficines dels organismes de gestió tributària de les diputacions catalanes.