Impost sobre successions i donacions

L'impost sobre successions i donacions grava els següents fets imposables:

  1. Herències i llegats: les adquisicions per causa de mort per persones físiques derivades de qualsevol dels diferents títols successoris reconeguts a la normativa sobre successions, entre els que cal destacar el d'hereu, legatari, legitimari o fideïcomissari.
  2. Donacions: les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït.
  3. Assegurances sobre la vida: grava la percepció de quantitats per part de les persones físiques beneficiàries de contractes d'assegurança sobre la vida, quan la persona contractant és distinta de la beneficiària.

Cal efectuar la declaració per consolidació de domini quan, en extingir-se un usdefruit que s'havia constituït en ocasió d'una successió o una donació, la persona nua propietària consolida el domini sobre els béns usufructuats.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Es pot consultar tota la informació sobre l'impost, i com fer la tramitació corresponent, al web de l'Agència Tributària de Catalunya

          Impost sobre successions i donacions

Presencialment. Podeu adreçar-vos a:

  •  Oficines de l'Agència Tributària de Catalunya

  • Oficines dels organismes de gestió tributària de les diputacions catalanes.