Patrimoni

L'impost sobre el patrimoni grava el patrimoni net de les persones físiques. A efectes fiscals, constitueix el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular, deduint-ne les càrregues i els gravàmens que en disminueixen el valor, i els deutes i les obligacions personals de què hagi de respondre el titular.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Es pot consultar més informació sobre l'impost, i com fer la tramitació corresponent, al web de l'Agència Tributària de Catalunya

       Impost sobre el patrimoni

Presencialment. Podeu adreçar-vos a:

  • Delegacions i oficines territorials de l'ATC
  • Oficines dels organismes de gestió tributària de les diputacions catalanes