Cànons de residus

Els Cànons de residus estan formats per dues figures tributàries amb finalitat ecològica que contribueixen a finançar els costos que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus, i que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya.


Aquestes figures tributàries són les següents:

a) Els cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

b) El cànon de deposició controlada dels residus de la construcció