Impost sobre societats

L'Impost sobre Societats grava la renda de les persones jurídiques (societats, associacions, fundacions, etc.) i també la d'alguns ens sense personalitat jurídica que s'inclouen expressament com a subjectes passius de l'impost (fons d'inversió, fons de pensions, unions temporals d'empresa, etc.).

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre l'impost de societats al web de l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).


Presencialment. Podeu adreçar-vos a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.