IRPF

L'IRPF grava la renda de les persones físiques. A efectes fiscals, s'entén per "renda" la totalitat dels rendiments de treball personal, capital i activitats empresarials o professionals, els guanys i pèrdues patrimonials, i també les imputacions de renda establertes per llei, independentment del lloc on s'hagin produït i sigui quina sigui la residència del pagador.

Què haig de fer?


  • On informar-me

Per internet. Trobareu tota la informació sobre l'Impost sobre la renda de les persones físiques al web de l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).


Presencialment. Podeu adreçar-vos a les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.