Servei de finestreta única

Tributs de Catalunya ofereix un servei de finestreta única a través de 168 oficines tributàries repartides per tota la geografia de Catalunya. 

Aquestes oficines, que  s'han coordinat i interconnectat, pertanyen als organismes tributaris següents:

 • Agència Tributària de Catalunya
 • Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
 • BASE - Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona
 • Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
 • Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
 • Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sabadell i diversos consells comarcals (la Segarra, la Selva, el Baix Empordà, el Ripollès, la Cerdanya)

Podeu localitzar amb facilitat l'oficina més propera al vostre domicili a través del cercador d'oficines d'aquest mateix web.

Serveis que presten les oficines dels organismes tributaris de les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona


 • Recepció i registre de tot tipus de documentació relacionada amb els tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya o amb les actuacions de recaptació realitzades per Tributs de Catalunya dirigides a contribuents que no han satisfet els seus deutes de forma voluntària.
 • Recepció i registre de les autoliquidacions de tributs gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya que presentin personalment els contribuents.
 • Informació i assistència general i bàsica a la ciutadania en relació amb els tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya.
 • Emissió de duplicats de les cartes de pagament de deutes gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya que han estat prèviament notificades.
 • Emissió de certificats d'estar al corrent d'obligacions tributàries respecte als tributs que l'Agència Tributària de Catalunya gestiona.
 • Informació sobre els deutes que Tributs de Catalunya gestiona a través de la diputació corresponent i informació sobre les actuacions de gestió recaptatòria en via executiva que l'organisme tributari de la diputació du a terme per cobrar-los.

Serveis que presten les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya


 • Recepció i registre de tot tipus de documentació relacionada amb els tributs locals que gestionen les diputacions o amb les actuacions de recaptació realitzades per Tributs de Catalunya dirigides a contribuents que no han satisfet els seus deutes de forma voluntària.
 • Informació i assistència general i bàsica a la ciutadania en relació amb els tributs locals que gestionen les diputacions.
 • Informació sobre els deutes de què siguin titulars les diputacions i gestioni Tributs de Catalunya a través de l'Agència Tributària de Catalunya i sobre les actuacions de gestió recaptatòria en via executiva que l'Agència du a terme per cobrar-los.
 • Les oficines tributàries de l’Agència Tributària de Catalunya ofereixen un servei de cita prèvia en la confecció d’autoliquidacions dels impostos que l’Agència gestiona. Podeu consultar-ne les condicions i més informació sobre les oficines de l’Agència a: http://atc.gencat.cat/oficines

   

Cercador d'oficines

A continuació podeu cercar l’oficina més propera al vostre municipi.