Avís legal i de seguretat del web Tributs de Catalunya

Avís legal


Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de les administracions tributàries que en són promotores: Agència Tributària de Catalunya, Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, i BASE - Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona (en endavant "les administracions promotores"), o de tercers que n'han autoritzat l'ús.

Modalitats de reutilització de la informació


D'acord amb La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, les administracions promotores permeten la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:


    a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
    b) Citar sempre la font de la informació.
    c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Cal citar sempre la font: Tributs de Catalunya, www.tributs.cat.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de cap de les administracions promotores en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquestes institucions. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de les administracions promotores i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició oficial dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

Les administracions promotores no seran responsables de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a les esmentades administracions.

Les administracions promotores es reserven la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu portal o en la seva configuració o presentació.

Avís de seguretat


Les administracions promotores, en la seva qualitat d'administracions tributàries, adverteixen de possibles intents de frau a través d'Internet i recorden que la millor mesura de seguretat és la prevenció dels usuaris davant comunicacions sospitoses i agraeix la ràpida col·laboració per informar d'aquest tipus de fraus.

Les esmentades administracions promotores no sol·liciten mai per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, ni números de compte, ni números de targeta dels contribuents. Tampoc no paguen mai devolucions amb càrrec a targetes de crèdit ni cobren mai cap import pels serveis que ofereixen.

En cas de dubte sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'Internet que afirmi estar remès o ser propietat de qualsevol de els administracions promotores d'aquest web, contacteu amb nosaltres per verificar-ne l'autenticitat.

Cercador d'oficines

A continuació podeu cercar l’oficina més propera al vostre municipi.